อาทิตย์, 23 มิถุนายน 2024
Home เทพเจ้าไท้ส่วย 60 องค์


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


เทพเจ้าไท้ส่วย 60 องค์ไท้ส่วย เป็นเทพเจ้า ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองดวงชะตา ฉะนั้น องค์ไท้ส่วยจึงมี 60 องค์ ตามระบบ 60 甲子 ซึ่งในแต่ละปี นักษัตรจะหมุนเปลี่ยนไป และ นักษัตรใดที่โดนไท้ส่วยปะทะ (ชง) จะเรียกว่า ละเมิดไท้ส่วย ต้องทำพิธีขอพรองค์ไท้ส่วย หรือ อาจพกฮู้มงคลของไท้ส่วยองค์นั้นๆ ไว้ เพื่อบูชาติดตัว甲子年
[2467, 2527]
乙丑年
[2468, 2528]
丙寅年
[2469, 2529]
丁卯年
[2470, 2530]
戊辰年
[2471, 2531]

己巳年
[2472, 2532]
庚午年
[2473, 2533]
辛未年
[2474, 2534]
壬申年
[2475, 2535]
癸酉年
[2476, 2536]

甲戌年
[2477, 2537]
乙亥年
[2478, 2538]
丙子年
[2479, 2539]
丁丑年
[2480, 2540]
戊寅年
[2481, 2541]

己卯年
[2482, 2542]
庚辰年
[2483, 2543]
辛巳年
[2484, 2544]
壬午年
[2485, 2545]
癸未年
[2486, 2546]

甲申年
[2487, 2547]
乙酉年
[2488, 2548]
丙戌年
[2489, 2549]
丁亥年
[2490, 2550]
戊子年
[2491, 2551]

己丑年
[2492, 2552]
庚寅年
[2493, 2553]
辛卯年
[2494, 2554]
壬辰年
[2495, 2555]
癸巳年
[2496, 2556]

甲午年
[2497, 2557]
乙未年
[2498, 2558]
丙申年
[2499, 2559]
丁酉年
[2500, 2560]
戊戌年
[2501, 2561]

己亥年
[2502, 2562]
庚子年
[2503, 2563]
辛丑年
[2504, 2564]
壬寅年
[2505, 2565]
癸卯年
[2506, 2566]

甲辰年
[2507, 2567]
乙巳年
[2508, 2568]
丙午年
[2509, 2569]
丁未年
[2510, 2570]
戊申年
[2511, 2571]

己酉年
[2512, 2572]
庚戌年
[2513, 2573]
辛亥年
[2454, 2514]
壬子年
[2455, 2515]
癸丑年
[2456, 2516]

甲寅年
[2457, 2517]
乙卯年
[2458, 2518]
丙辰年
[2459, 2519]
丁巳年
[2460, 2520]
戊午年
[2461, 2521]

己未年
[2462, 2522]
庚申年
[2463, 2523]
辛酉年
[2464, 2524]
壬戌年
[2465, 2525]
癸亥年
[2466, 2526]


[1] 甲子太歲金辨大將軍: ขุนพลกิมไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะจื้อ (2467, 2527)
[2] 乙丑太歲陳材大將軍: ขุนพลตั่งไช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกทิ่ว (2468, 2528)
[3] 丙寅太歲耿章大將軍: ขุนพลก่วงเจียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยอิ๊ง (2469, 2529)
[4] 丁卯太歲沈興大將軍: ขุนพลซิมเฮงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งเบ้า (2470, 2530)
[5] 戊辰太歲趙達大將軍: ขุนพลเตี่ยตั๊กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วซิ้ง (2471, 2531)
[6] 己巳太歲郭燦大將軍: ขุนพลก้วยฉั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้จี๋ (2472, 2532)
[7] 庚午太歲王清大將軍: ขุนพลเห่งจีไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกโง่ว (2473, 2533)
[8] 辛未太歲李素大將軍: ขุนพลลีสู่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงบี่ (2474, 2534)
[9] 壬申太歲劉旺大將軍: ขุนพลเหล่าอ๋วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มซิม (2475, 2535)
[10] 癸酉太歲康志大將軍: ขุนพลคังจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยอิ้ว (2476, 2536)
[11] 甲戌太歲施廣大將軍: ขุนพลซีก้วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะสุก (2477, 2537)
[12] 乙亥太歲任保大將軍: ขุนพลหยิ่มเป้าไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกไห (2478, 2538)
[13] 丙子太歲郭嘉大將軍: ขุนพลก้วยเกียไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยจื้อ (2479, 2539)
[14] 丁丑太歲王文大將軍: ขุนพลอวงบุ๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งทิ่ว (2480, 2540)
[15] 戊寅太歲曾光大將軍: ขุนพลลูซายไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วอิ๊ง (2481, 2541)
[16] 己卯太歲龍仲大將軍: ขุนพลเหล่งต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้เบ้า (2482, 2542)
[17] 庚辰太歲董德大將軍: ขุนพลตังเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกซิ้ง (2483, 2543)
[18] 辛巳太歲鄭但大將軍: ขุนพลแต่ตั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงจี๋ (2484, 2544)
[19] 壬午太歲陸明大將軍: ขุนพลเหล็กเม้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มโง่ว (2485,2545)
[20] 癸未太歲魏仁大將軍: ขุนพลกุ่ยยิ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยบี่ (2486, 2546)
[21] 甲申太歲方杰大將軍: ขุนพลปึงแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิม (2487, 2547)
[22] 乙酉太歲蔣崇大將軍: ขุนพลเจี้ยวช้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกอิ้ว (2488, 2548)
[23] 丙戌太歲白敏大將軍: ขุนพลแปะเมี่ยงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยสุก (2489, 2549)
[24] 丁亥太歲封濟大將軍: ขุนพลฮ้งจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งไห (2490, 2550)
[25] 戊子太歲鄒鏜大將軍: ขุนพลโจวต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วจื้อ (2491, 2551)
[26] 己丑太歲潘佐大將軍: ขุนพลโป้วอิ๋วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้ทิ่ว (2492, 2552)
[27] 庚寅太歲鄔桓大將軍: ขุนพลอูฮ้วยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกอิ๊ง (2493, 2553)
[28] 辛卯太歲范寧大將軍: ขุนพลห่วมเล้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงเบ้า (2494, 2554)
[29] 壬辰太歲彭泰大將軍: ขุนพลแผ่ไท่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มซิ้ง (2495, 2555)
[30] 癸巳太歲徐萃大將軍: ขุนพลฉื่อตัวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยจี๋ (2496, 2556)
[31] 甲午太歲章詞大將軍: ขุนพลเจียงซื้อไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะโง่ว (2497, 2557)
[32] 乙未太歲楊仙大將軍: ขุนพลเอี่ยเซียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกบี่ (2498, 2558)
[33] 丙申太歲管仲大將軍: ขุนพลกวงต๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยซิม (2499, 2559)
[34] 丁酉太歲唐傑大將軍: ขุนพลถั่งแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งอิ้ว (2500, 2560)
[35] 戊戌太歲姜武大將軍: ขุนพลเกียงบู๊ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วสุก (2501, 2561)
[36] 己亥太歲謝太大將軍: ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้ไห (2502, 2562)
[37] 庚子太歲盧秘大將軍: ขุนพลโหล่วปี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกจื้อ (2503, 2563)
[38] 辛丑太歲楊信大將軍: ขุนพลเอี่ยสิ่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงทิ่ว (2504, 2564)
[39] 壬寅太歲賀諤大將軍: ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง (2505, 2565)
[40] 癸卯太歲皮時大將軍: ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยเบ้า (2506, 2566)
[41] 甲辰太歲李誠大將軍: ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิ้ง (2507, 2567)
[42] 乙巳太歲吳遂大將軍: ขุนพลโกว่ซุ่ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกจี๋ (2508, 2568)
[43] 丙午太歲文哲大將軍: ขุนพลบุ่งเตียกไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยโง่ว (2509, 2569)
[44] 丁未太歲繆丙大將軍: ขุนพลเหลี่ยวเปี้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งบี่ (2510, 2570)
[45] 戊申太歲徐浩大將軍: ขุนพลซื่อฮ้าวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วซิม (2511, 2571)
[46] 己酉太歲程寶大將軍: ขุนพลเถี่ยโป๊วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้อิ้ว (2512, 2572)
[47] 庚戌太歲倪秘大將軍: ขุนพลหยีไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกสุก (2513, 2573)
[48] 辛亥太歲葉堅大將軍: ขุนพลเหียบเกียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงไห (2454, 2514)
[49] 壬子太歲丘德大將軍: ขุนพลคูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มจื้อ (2455, 2515)
[50] 癸丑太歲朱得大將軍: ขุนพลจูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยทิ่ว (2456, 2516)
[51] 甲寅太歲張朝大將軍: ขุนพลเตียวเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะอิ๊ง (2457, 2517)
[52] 乙卯太歲萬清大將軍: ขุนพลบ่วงเช็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกเบ้า (2458, 2518)
[53] 丙辰太歲辛亞大將軍: ขุนพลชิงอาไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยซิ้ง (2459, 2519)
[54] 丁巳太歲楊彥大將軍: ขุนพลเอี่ยวหงั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งจี๋ (2460, 2520)
[55] 戊午太歲黎卿大將軍: ขุนพลหลี่เค็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วโง่ว (2461, 2521)
[56] 己未太歲傅黨大將軍: ขุนพลโป้วเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้บี่ (2462, 2522)
[57] 庚申太歲毛梓大將軍: ขุนพลหม่อจี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกซิม (2463, 2523)
[58] 辛酉太歲右政大將軍: ขุนพลเจี๊ยเจ็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงอิ้ว (2464, 2524)
[59] 壬戌太歲洪克大將軍: ขุนพลอั่งชงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มสุก (2465, 2525)
[60] 癸亥太歲虞程大將軍: ขุนพลอู่เที้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยไห (2466, 2526)


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7