พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home ติดต่อเรา


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


หลักสูตรฮวงจุ้ยที่น่าศึกษาที่สุดในรอบ 10 ปี


สุดยอดหลักสูตร DIY ที่น่าศึกษาที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งผู้สนใจจะไม่สามารถศึกษาวิชาความรู้นี้ได้จากที่ใด เป็นหลักสูตรวิชาฮวงจุ้ยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้ผลจริง ช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของซินแสกำมะลอ ฮวงจุ้ย เฮี่ยงคงปวยแช ดาวเหิร/ดาว 9 ยุค ผสานฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง


รายละเอียดหลักสูตร:

 • Intro บันทึกทงปี่ การแยกวิชาจริงออกจากวิชาปลอม
 • Intro บันทึกถาม-ตอบของปรมาจารย์ เรื่องวิชา อ่านแล้วต้องคิด ข้อพิสูจน์ใดที่ชี้บ่งว่า บันทึกทงปี่คือบันทึกแท้จริง
 • Intro บันทึกทงปี่ การขัดแย้งกันในระบบวิชา
 • Intro ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช ดาวเหิร/ดาว 9 ยุค ใช้อย่างไรให้ได้ผล
 •    - กรณีศึกษาของบ้านที่ถูกแก้ไขฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาว 9 ยุค) แล้วไม่ได้ผล เพราะขาดองค์ประกอบอะไร?
     - กรณีศึกษาของบ้านที่ถูกแก้ไขด้วยฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช (ดาว 9 ยุค) แล้วได้ผล เพราะได้องค์ประกอบอะไร?
     - ไขข้อข้องใจ ทำไมวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช จึงมีผลไม่เสถียร (ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง)
 • Intro ไขข้อข้องใจ การนำดวงจีนและรหัสบุคคลมาใช้กับฮวงจุ้ย ใช้ได้จริงหรือ?
 • Intro ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ ประธาน รุ่งเรือง หมอเทพ อายุ โทษภัย สูญสิ้น อสูร เบญจภูติ ใช้ยังไง?
 • โป๊ยข่วย โซยที(ก่อนฟ้า) อ่าวที(หลังฟ้า)
 • ดาว 9 ดวง
 • ยุคทั้ง 9 (3 ยุค 2 ช่วง)
 • เจี่ยซิ้ง หลั่งซิ้ง บนล่าง ซ้ายขวา
 • ผังดาวสำเร็จรูปของทั้ง 9 ยุค
 • คติบันทึกเจียงตงซัว คติบันทึกซิ้มสี คติบันทึกขงสี คติบันทึกตงไผ่ และความจริงในบันทึกทงปี่
 •    - เรียนรู้ข้อบกพร่องของวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช ดาวเหิร/ดาว 9 ยุค เมื่อมีการใช้งานในบ้านองศาเดียวกัน ในระนาบเดียวกัน
 • การกำหนดยุคของสิ่งก่อสร้าง
 • รูปแบบของผังพิเศษ
 •    - ผังภาคี 10 น้ำ ภาคี 10 เขา
     - ผังแป๋บ๋อซาปอข่วย
     - ผังจูป้อ
     - ผังฉิกแชผะเกี๊ยบ
     - ผังหกงิ้ม หวงงิ้ม
 • การเลือกใช้ผังดาวแต่ละรูปแบบ
 • ความย้อนแย้งในระบบวิชา(บันทึกทงปี่) บันทึกปลอม เรื่ององศาดาวเอียงของวิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช
 • การแก้ไขผังดาว
 • Intro บันทึกทงปี่ ความจริงของหลักวิชา จริงหรือที่ทุกวิชาสามารถนำมาใช้ได้จริง ความคล้อยตามกัน และความขัดแย้ง เอกวิชาหนึ่งเดียว (หนึ่งไม่มีสอง) ปรมาจารย์เจียงไต่ห่งพบบันทึกตระกูลเอี๊ยะ คือบันทึกอะไร?
 • ความหมายและคติของปรมาจารย์เจียงไต่ห่ง
 • เคล็ดการการวิเคราะห์ เพือแยกแยะชัยภูมิภายนอก และชัยภูมิภายใน จะต้องพิจารณาอย่างไร(หัวใจของวิชาฮวงจุ้ย)
 • Intro วิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • เรียนรู้ชื่อ ความหมายการใช้งานวงชั้นต่างๆ ของเข็มทิศจีน
 • เจี่ยจำ 24 ขุนเขา (สูตรการจำ 24 ขุนเขา)
 • ขุนเขา และ ธาตุ ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ทฤษฎีนับกะ
 • การแบ่งอิม-เอี้ยง ในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ
 • ปฏิกิริยา 5 ธาตุ ก่อเกิด พิฆาต บั่นทอน
 • นับอิม 5 ธาตุ
 • กระแส และ ทิศทาง ในแต่ละช่วง
 • ตำแหน่ง และ องศาต้องห้าม (คงบ๊วง ฉุกข่วย ฉุกซัว) และ ผลกระทบในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ คำทำนาย ที่บอกปี เดือน ที่จะเกิดเหตุร้าย
 • เจี่ยจำ 24 ทิศทาง
 • ไต่คงบ๊วง เสียวคงบ๊วง กูกะคงบ๊วง
 • ทะเลเพลิง เข้าสุสาน ต้องระวัง
 • 12 นักษัตร
 • เกี๊ยบสัวะ (อสูรปล้นชิง)
 • โป๊ยเอี่ยวสัวะ (อสูรแปดทิศทางลดทอนพลังงาน)
 • อธิบาย 120 ฮุงกิม
 • เรียนรู้ 240 ฮุงกิม (220+20 ร้าย)
 • วั่วฮุงกิม(ฮุงกิมนอก) ไหล่ฮุงกิม(ฮุงกิมใน)
 • อธิบาย 60 มังกร
 • อธิบาย 72 มังกร
 • การพิจารณานับอิม
 • ทฤษฎีการตั้งดวงบุคคล และครอบครัวนั้นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีการคำนวณหาทิศทางที่เหมาะสมกับบุคคล และครอบครัวนั้นๆ
 • 24 ทิศทางที่ส่งผลกับรูปดวง 60 รูปแบบ เท่ากับ 1,440 ปฏิกิริยา
 • การคำนวณหาทิศนั่งทำงาน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การคำนวณหาทิศหัวนอน ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ระบบทำนายผลกระทบบุคคลดี-ร้าย ในแต่ละทิศของเจี่ยจำ
 • ระบบ 28 ดาวฤกษ์/ธาตุของ 28 ดาวฤกษ์
 • ตำแหน่งจูป้อ และ เบญจธาตุ
 • กลุ่ม 28 ดาวฤกษ์ และ 4 สัตว์เทพ
 • ทิศไตรอสูร ทิศแตก
 • ความสัมพันธ์ของปีทั้ง 60 ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางทั้ง 24 ทิศ
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
 • อิม-เอี้ยง ของพ้งจำ
 • ทางน้ำที่ถูกกำหนดโดยกระแส ทางน้ำที่ถูกกำหนดโดยชัยภูมิ
 • ทางน้ำอสูร
 • ซังซัวเขาคู่
 • 12 เฉี่ยงแซและความหมาย
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ 2 กฏ
 • กฏของดาว 9 ดวง ผสานจับยี่เฉี่ยงแซ
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ สำหรับทางน้ำมาทางน้ำไป
 • การเดิน 12 เฉี่ยงแซ สำหรับการคัดเลือกชัยภูมิ
 • สุ่งเก็ก/เง็กเก็ก/ฮ้วยไช้เก็ก/เชี้ยวจุ้ยเก็ก/สุ่งจุ้ยเก็ก
 • ทางเดินน้ำดี และ น้ำทิ้ง
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เจี่ย
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่เบ๊
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โข่วราศีบน
 • สูตรทางเดินน้ำของกลุ่มสี่โขว่ราศีล่าง
 • ตำแหน่งทางเดินน้ำดี และ ตำแหน่งน้ำเสีย
 • ตำแหน่งน้ำ เพื่อสะสมโชคลาภ และ เงินทอง
 •    - ปลาไนกระโดดข้ามกำแพงมังกร
     - สี่ไต่จุ้ยเค่า
     - การแบ่งชัยภูมิออกเป็นกลุ่มธาตุไม้ กลุ่มธาตุไฟ กลุ่มธาตุทอง กลุ่มธาตุน้ำ
 • การใช้ 120 ฮุงกิม พ้งจำ เสริมโชคลาภ
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำดีเข้า
 • ระบบทำนายผลกระทบ น้ำเสียออก
 • การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
 • ธาตุแท้ของตงจำ
 • เสริมตำแหน่งบารมี โชคลาภ
 • ธาตุของสภาพแวดล้อม
 • ทิศโชคลาภ/ทิศส่งเสริม/ทิศบารมี
 • ทิศอุปสรรค/ทิศสูญเสีย
 • ปฏิกิริยาของตงจำ และ ผลกระทบดี-ร้าย ในแต่ละตำแหน่งของชัยภูมิภายนอก ที่ส่งผลต่อบ้านพักอาศัยนั้นๆ
 • การเปิดประตูมงคลในแต่ละทิศทาง
 • การจัดชัยภูมิภายใน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องครัว
 • การพิจารณาตำแหน่งการจัดวางเตาไฟ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องน้ำ
 • การพิจารณาตำแหน่งของห้องนอน
 • การพิจารณาตำแหน่งของเตียง
 • การพิจารณาตำแหน่งของโต๊ะทำงาน

*****เคล็ดการตั้งเจ้าแก้ดวงชะตา และส่งเสริมดวงชะตา
*****เคล็ดการเปิดประตูบ้าน ประตูรั้ว เพื่อกระตุ้นโชคลาภ
*****เคล็ดการตั้งเตาไฟ เพื่อกระตุ้นสุขภาพ และตำแหน่งหน้าที่
*****การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
*****การเลือกชัยภูมิที่ดี/การเลือกที่ดินเปล่า
*****สายน้ำ และถนน อาคาร และภูเขา
*****บ้านสร้างแล้ว และบ้านสร้างใหม่
*****ความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของแต่ละพื้นที่
*****การใช้ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงปวยแช ดาวเหิร/ดาว 9 ยุค ผสานฮวงจุ้ยระบบ 5 ธาตุ 24 ทิศทาง
*****ฯลฯ


หมายเหตุ: ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเบรค 700 บาท (2 วันๆ ละ 350 บาท) ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850 บาท


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ผู้เข้าศึกษาไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนมาก่อน (เอกสารมีภาษาไทยกำกับทุกหน้า)
※ ผู้เข้าศึกษาจะต้องนำเอาสมุดบันทึก ดินสอ ยางลบมาใช้สำหรับการจดบันทึกเพิ่มเติม
※ ผู้เข้าศึกษาจะต้องนำเอาเครื่องบันทึกเสียง มาบันทึกเสียงเพื่อใช้สำหรับฟังซ้ำ ทบทวน
ในห้องเรียนของหลักสูตรนี้ Sages Academy ได้มอบหมายให้ศิษย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบวิชาดังกล่าวจำนวน 10 คน ไว้คอยอธิบายเนื้อหา ชี้แนะเพิ่มเติม และตอบคำถามกรณีผู้เข้าศึกษาเกิดติดขัด ไม่เข้าใจ หรือเกิดความสับสน ในขณะเรียน
※ ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ครั้ง เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. (พักรับประทานอาหาร 30 นาที) ชั่วโมงการเรียนการสอน อาจเพิ่มขึ้น (ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าศึกษา)
※ นำอาหารมื้อกลางวันห่อมาด้วย
※ น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน Sages จัดเตรียมไว้ให้ ฟรี!!
※ วันเข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณจุมพล 081-639-8518 (เฉพาะเวลา 09.00-22.00 น.)


 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7