พุธ, 24 กรกฏาคม 2024
Home นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด


ภาพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Sages Academy ห้ามมิให้ผู้ใด นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sages Academy ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ดวงจีน เจี่ยโหงวเฮ้ง: บทนำการวิเคราะห์ดวงชะตา เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในหลักอภิปรัชญาจีนโบราณ ซึ่งมีความหลากหลาย และ แพร่กระจายอยู่ทุกๆ ประเทศที่สนใจศาสตร์โบราณของจีน แต่ที่จะเลือกกล่าวถึงก็คือ วิชาดวงจีนระบบ 5 ธาตุแท้จริง หรือที่เรียกว่า เจี่ยโหงวเฮ้ง ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากปรมาจารย์


วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ก็เพื่อให้เราทราบถึงลิขิตของบุคคล ซึ่งถูกฟ้าเป็นผู้กำหนดอันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ของหลักปี หลักเดือน หลักวัน หลักยาม หลักใจ หลักปฏิสนธิ และ หลักลัคนา ซึ่งถูกกำหนดเป็นการลงหลักปักฐานในลงมากำเนิดในผืนแผ่นดิน เหมือนรากที่แทรกซึมลงไปในพื้นดิน ฉะนั้น ผู้ศึกษาวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง จะทราบพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกของบุคคล และ จะพบกับแผนรูปแบบของแผนผังที่คล้ายกับรหัสของแต่ละบุคคลว่า จะมีนิสัยใจคอ และ ถูกให้กำหนดมาว่า เป็นบุคคลเช่นใด เหมาะสมกับสถานที่ใด และ สิ่งใด ส่วนความเจริญรุ่งเรือง ความเสื่อมโทรม ความแข็งแรง และ ความอ่อนแอ ของบุคคล วัยจร จะเป็นผู้กำหนด คล้ายเส้นพาลาโบล่า อันจะทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคล มีความเปลี่ยนไปตามวัยจรที่เข้ามากระทบรูปดวงทั้งหมด ก่อนจะฝึกฝน หรือ ศึกษาวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งให้เข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนั้น ควรต้องทราบว่า วิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งนั้นเป็นของแท้ และ ดั่งเดิมตามแบบโบราณ ซึ่งมีความแม่นยำ และ ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ซึ่งก็คือ


1) ในรูปดวง ย่อมประกอบด้วย หลักปี หลักเดือน หลักวัน หลักยาม หลักลัคนา หลักปฏิสนธิ หลักใจ

  • หลักปี ใช้สำหรับการทำนายถึงผู้มีอิทธิพล ต่อหน้าที่การงาน บรรพบุรุษ และ ผู้สูงอายุ
  • หลักเดือน ใช้สำหรับการทำนาย หน้าที่การงาน ผู้บังคับ ครอบครัว พี่น้อง ทรัพย์สินที่เก็บไว้ในครอบครัว
  • หลักวัน ใช้สำหรับการทำนาย ตัวตน คู่ครอง
  • หลักยาม ใช้สำหรับการทำนายบุตรหลาน ลูกน้อง บุคคลใต้บังคับบัญชา สัตว์เลี้ยง โชคลาภ ทรัพย์สิน
  • หลักลัคนา ใช้ทำนายนิสัยใจคอ สันดานธาตุแท้ของบุคคล
  • หลักปฏิสนธิ ใช้ทำนายสุขภาพร่างกาย ของบุคคล และ ผู้ให้กำเนิดบุคคล
  • หลักใจ ใช้ทำนายความรัก ชีวิตคู่ ของบุคคล


2) ในแต่ละหลักนั้น ย่อมมีความหมายในการอ่านรูปดวง และ การอ่านวัยจรที่วิ่งเข้ามากระทบ ซึ่งการอ่านวัยจรที่วิ่งเข้ามากระทบรูปดวงนั้น จะประกอบด้วยวัยจร 3 ลักษณะ คือ

  • วัยจรใหญ่ ช่วงระยะเวลา 30 ปี บอกภาพรวมในช่วงชีวิต
  • วัยจรกลาง ช่วงระยะเวลา 10 ปี บอกภาพรวมแคบลงมา
  • วัยจรเล็ก ช่วงระเวลา 5 ปี บอกภาพรวมแคบลงมาอีกชั้น


ตัวอย่าง นาย A เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 05.00 น. เมื่อนำเอาวัน เดือน ปี และ เวลาเกิด มาทำการตั้งดวง จะได้รูปดวงดังต่อไปนี้


สำหรับวัยจรของรูปดวงนี้ คือ


3) นอกจากนั้นแล้ว ต้องใช้ ปีจร เดือนจร และ ลัคนาจร เข้ามาพิจารณารูปดวงอีกด้วย เพื่ออธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีลักษณะการจรต่างๆเข้าปะทะกับรูปดวง เมื่อการเข้าปะทะนั้นมีทั้งดีและร้าย ก็สามารถเจาะลึก ทำนายละเอียดลงไปอีกได้เป็นชั้นๆ รวมความหมาย คือ สามารถอธิบายนิสัยใจคอ รูปร่าง บุคลิก ความเป็นไปของบุคคล ทั้งดี-ร้าย เช่น หน้าที่การงาน คู่ครอง อาชีพ และ อาการเจ็บป่วย ได้อย่างแม่นยำ


4) การอ่านรูปดวงในระบบวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง จะนำเอาธาตุแท้มาพิจารณาเท่านั้น ไม่มีการใช้ปฏิกริยาจับซิ้งมาอ่านรูปดวง ไม่มีการนำเอาปฏิกริยาของสิ่งสัวะมาใช้ในการอ่านรูปดวง สำหรับปฏิกริยาของจับซิ้ง และ สิ่งสัวะ อันได้แก่ ปีเกย เกียบไช้ เพี่ยงอิ่ง เจี๊ยอิ่ง เจี๊ยซิ้ง เซียกัว เพียงไช้ เจี่ยไช้ ชิกซัวะ เจี๊ยกัว เทียงเต๊ก ง้วยเต๊ก ฯลฯ หากพบว่า มีปฏิกริยาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ขอให้ทราบว่าวิชาดวงจีนที่ท่านศึกษามิใช่หลักวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง


5) การอ่านรูปดวงในระบบวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ต้องมีการนำเอาราศีแฝงขึ้นมาใช้ทำนายทั้งหมด ฉะนั้น ไม่ว่าแต่ละหลักจะมีราศีแฝงจำนวนเท่าใด เช่น 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัวบ้าง ก็จะนำเอาราศีแฝงเหล่านั้นมาใช้อ่านรูปดวงประกอบคำทำนาย และ การอ่านวัยจรทุกหลักที่ปรากฏ


6) การอ่านรูปดวงในระบบวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง จะอ่านการภาคีของราศีบน (โหงวฮะ) และ ราศีล่าง (ลักฮะ) ซึ่งสามารถแปลงธาตุได้เป็นธาตุต่างๆ ออกไปอีกมากกว่า 1 ธาตุ จากที่ทราบกันโดยทั่วไป และ ไม่สามารถนำเอาการจรใดๆ ทั้งจรใหญ่ จรปี จรเดือน เข้ามาภาคีกับรูปดวงได้


จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสังเกตหลักวิชาเจี่ยโหงวเฮ้ง หรือ วิชาดวงจีนระบบ 5 ธาตุแท้จริง ที่ถูกต้อง ฉะนั้น สำหรับท่านที่ต้องการทราบเส้นทางของการเดินดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้ง ในเบื้องต้นขอให้ศึกษาวิธีการ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดทำเป็นบทความเพื่อสร้างพื้นฐาน และ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจ จากเบื้องต้นจนไปถึงขั้นสูงตามลำดับ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและหลงทาง...อ่านพื้นฐานวิชาดวงจีนเจี่ยโหงวเฮ้งทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่

 

บทความยอดนิยม Popular Articles

บทความล่าสุด Latest Articles

เรื่องน่าสนใจ Sages Recommendกรณีที่ท่านมีปัญหาในการเข้าชมเว็บนี้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) ของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้เข้าชมเว็บให้ได้อย่างมีอรรถรส กรุณาอัพเดทเวอร์ชั่นของ Internet Explorer (IE) เป็นเวอร์ชั่น 7 ก่อน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือทำการติดตั้ง Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Download IE7